U Żukowei Mańki - regulamin obiektu agroturystycznego

← wróć

Regulamin obiektu agroturystycznego "U Żukowei Mańki" w Dubiczch Cerkiewnych przy ulicy Głównej 82.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w naszym obiekcie agroturystycznym. Wpłata zadatku oznacza akceptacje niniejszego regulaminu. Znajomość i przestrzeganie regulaminu ułatwi nam współpracę, pozwoli uniknąć nieporozumień i niekomfortowych sytuacji oraz zapewni bezpieczeństwo naszych gości.

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki wypoczynku w obiekcie agroturystycznym U Żukowei Mańki w Dubiczach Cerkiewnych zwanym dalej "Obiektem", którego właścicielem jest Irena Tokarczuk tel. 508919904.
2. Każdy, kto dokona rezerwacji obiektu w formie pisemnej lub poprzez wpłatę zadatku na nasze konto, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem zwanym dalej "Regulaminem" oraz akceptuje jego postanowienia.
3. Wpłata zadatku stanowi potwierdzenie zawarcia umowy na warunkach określonych w Regulaminie.
4. Regulamin jest zawsze publikowany na pod adresem http://dubicze.com/regulamin, natomiast aktualnie obowiązujący cennik obiektu na http://dubicze.com/cennik.

II. Warunki pobytu
1. Pokoje w obiekcie wynajmowane są na doby.
2. W obiekcie obowiązuje doba hotelowa, która trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu.
3. Nieopuszczenie pokoju do godziny 11.30 w dniu wyjazdu traktowane jest jako przedłużenie pobytu. Tym samym naliczana jest opłata za kolejną dobę noclegową.
4. Jeśli gość nie określił czasu pobytu w obiekcie, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
5. Jeżeli obiekt dysponuje pustym pokojem istnieje możliwość przedłużenia pobytu, po wcześniejszym uregulowaniu dodatkowej płatności za każdy kolejny nocleg.
6. Goście są zobowiązani do utrzymania pokoju w stanie zastanym w dniu przyjazdu.
7. W przypadku wyrządzenia szkód, w postaci uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w wynajętym pokoju gość ponosi konsekwencje w postaci odpowiedzialności materialnej. Zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania, które pokrywa poniesione straty obiektu. Uregulowanie zobowiązania musi nastąpić do dnia wyjazdu.
8. Gość obiektu powinien zawiadomić właściciela (Irena Tokarczuk tel. 508919904, e-mail: tokarol@wp.pl) niezwłocznie po wyrządzeniu szkody.
9. Gość ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić właściciela obiektu w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub uszkodzeń w pokoju oraz obiekcie lub znajdującym się w nim wyposażeniu.
10. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 23.00 do godziny 07.00.
11. W godzinach ciszy nocnej goście zobowiązani są do zachowania, które nie zakłóca spokoju ciszy nocnej innych gości obiektu.
12. Organizowanie imprez w wynajmowanym pokoju lub obiekcie nie jest dozwolone. Właściciel obiektu może wyrazić indywidualną zgodę na tego typu działania. W żadnym razie zorganizowana impreza nie może jednak zakłócać spokojnego korzystania z obiektu lub jego części innym gościom.
13. Liczba osób wypoczywająca w danym pokoju lub obiekcie nie może być większa od ustalonej w procesie rejestracji, chyba że w trakcie pobytu właściciel obiektu wyrazi na to zgodę. W innym przypadku obiekt noclegowy ma prawo zażądać dodatkowej opłaty za każdą dodatkową osobę oraz rozwiązać umowę bez obowiązku zwrotu wniesionej wcześniej ceny lub zadatku.
16. Za pobyt zwierząt domowych pobierana jest dodatkowa opłata zgodna z cennikiem bądź indywidualnie ustalona z właścicielem obiektu.
17. Gość, który przywozi do obiektu zwierzę domowe jest zobowiązany zachować wszelkie środki bezpieczeństwa i ponosi całkowitą odpowiedzialność ze ewentualne szkody przez nie spowodowane.
18. W przypadku pozostawienia w obiekcie osobistych przedmiotów przez wyjeżdżającego gościa, będą one odesłane na jego koszt po wcześniejszym listownym zawiadomieniu. W przypadku kiedy obiekt nie uzyska wymaganej zgody gościa, przedmioty zostaną w obiekcie na przechowanie za cenę uzgodnioną z klientem albo w razie braku porozumienia w tym zakresie, właściciel obiektu odda je do biura rzeczy znalezionych, zaś kosztami obciąży gościa obiektu.
19. Ponad postanowienia poprzedzające gość pozostaje zobowiązany do:
a) przestrzegania regulaminu obiektu oraz przestrzegania zasad i dyscypliny właściwej dla obiektu, z którego korzystają inne osoby, w szczególności zakazane jest spożywanie alkoholu w ilości prowadzącej do stanu upojenia alkoholowego. Zabrania się też innych zachowań zakłócających pobyt osób zakwaterowanych w obiekcie;
b) utrzymania czystości, ładu i porządku w zajmowanych pokojach oraz w pomieszczeniach ogólnodostępnych, a także w otoczeniu obiektu;
c) dbałości o sprzęt i powierzone mienie;
d) użytkowania urządzeń sanitarnych zgodnie z ich przeznaczeniem (do muszli klozetowych nie można wrzucać śmieci);
e) wszyscy użytkownicy obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

III. Prawa i obowiązki obiektu
1. Prowadzący obiekt agroturystyczny nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez gościa w obiekcie bądź jego pomieszczeniach po ich opuszczeniu, a także za rzeczy pozostawione w miejscach, w których nie powinny być one pozostawiane bez pieczy nad nim. Prowadzący obiekt jest zwolniony od odpowiedzialności za osoby, które go odwiedzają bądź towarzyszą gościowi na jego zaproszenie lub życzenie.
2. Zobowiązuje się nie udzielać informacji o danych osobowych gości osobom trzecim.
3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe przez nie stosowanie się gościa do regulaminu i zasad obowiązujących w obiekcie.
4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia bądź kradzież samochodu, który należy do gościa obiektu, a który nie został pozostawiony na podwórzu należącym do obiektu.
5. Obiekt może dokonać zmiany cen za pobyt w wybranych sezonach i udostępniać aktualne informacje turystom na http://dubicze.com/cennik.
6. Obiekt może odmówić przyjęcia potencjalnym gościom, którzy:
a) podczas wcześniejszego pobytu w tym obiekcie znacząco naruszyli warunki regulaminu;
b) pozostają pod wpływem alkoholu albo innych używek;
c) zachowują się agresywnie lub stanowią zagrożenie dla innych gości oraz personelu i właściciela obiektu.

IV. W obiekcie zabrania się:
1. palenia tytoniu w pomieszczeniach obiektu;
2. zakłócania spokoju i bezpieczeństwa pobytu innych gości obiektu;
3. przyjmowania innych gości bez wcześniejszego uzgodnienia z właścicielem obiektu;
4. z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się używania grzałek, żelazek elektrycznych oraz innych, które nie stanowią standardowego wyposażenia pokoju lub obiektu.

V. Rezerwacja i opłaty
1. Przed przybyciem gości do obiektu należy dokonać rezerwacji terminu pobytu gości w obiekcie.
2. Zalecaną formą rezerwacji jest droga mailowa na adres e-mail: tokarol@wp.
3. Wszystkie opłaty za pobyt uzgadniane są przed przyjazdem turysty do obiektu.
4. Osoby, które nie dokonają rezerwacji wcześniej, w przypadku braku miejsc nie zostaną zakwaterowane.
5. Proces rezerwacji polega na wpłacie zadatku w kwocie stanowiącej nie mniej niż 25% kosztów rezerwowanych noclegów określonych w cenniku obiektu w terminie 2 dni roboczych od momentu złożenia/ustalenia rezerwacji.
6. Wpłaty należy dokonać na konto wskazane przez właściciela obiektu. W tytule wpłaty prosimy wpisać: Dubicze Cerkiewne, zadatek za nocleg w dniach ... dla ... osób.
7. Zadatek zostaje wliczony na poczet ceny usługi jeżeli dojdzie do wykonania usługi. Jeśli umowa zostaje rozwiązana za zgodą obu stron, strony zwracają sobie wzajemnie poczynione świadczeniach, co oznacza że właściciel obiektu zwróci zadatek jako zaliczkę.
8. Zadatek jest bezzwrotny, jeżeli turysta zrezygnuje z pobytu w obiekcie zadatek przepada. Jeżeli obiekt nie jest w stanie zagwarantować pobytu turyście jest zobowiązany zwrócić zadatek w dwukrotnej wysokości.
9. W dniu przyjazdu do obiektu gość jest zobowiązany do niezwłocznej zapłaty pozostałej kwoty za pobyt osobie upoważnionej w obiekcie (p. Maria Żuk lub p. Irena Tokarczuk).
10. W przypadku skrócenia czasu pobytu gościa, obiekt nie dokonuje zwrotów kwoty za pobyt.
11. Aby potwierdzić tożsamość gościa jest on zobowiązany w momencie przyjazdu okazać dokument tożsamości osobie odpowiedzialnej w obiekcie.
12. Przynajmniej na 24 godziny przed przyjazdem prosimy o orientacyjne podanie godziny przybycia gości na tel. 508919904.

VI. Spory i prawo właściwe
W przypadku rażących naruszeń regulaminu przez gościa właściciel ma prawo nakazania opuszczenia obiektu bez zwrotu kosztów za pobyt. Osoba taka zobowiązana jest niezwłocznie opuścić obiekt, jeżeli taka będzie decyzja właściciela obiektu. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla właściciela obiektu. Prawem właściwym dla wszystkich sporów jest prawo polskie.

VII. Okres obowiązywania
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku. Aktualna wersja regulaminu jest publikowana na stronie http://dubicze.com/regulamin.


↑ do góry
← wróć© 2024 U Żukoweji Mańki - Agroturystyka Dubicze Cerkiewne, Podlasie